Lipník nad Bečvou

Divize Lipník nad Bečvou obhospodařuje 24 590 ha především na území VVP Libavá. Organizačně je členěna na pět lesních správ (Libavá, Potštát, Velký Újezd, Hlubočky, Bruntál) a Správu služeb Lipník n. B. LS Bruntál je tvořena odloučenými lesními úseky v okresech Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Opava a Vsetín, kde má Armáda ČR účelová zařízení.

Stěžejní pro lesnické hospodaření jsou smíšené lesy a mladélesní kultury na náhorní rovině Oderských vrchů. Příkré svahy k řekám Bečvě a Bystřici jsou pokryty souvislými listnatými lesy. Hospodaření divize Lipník n. B. bylo ovlivněno nedostatkem srážek a následným masivním rozpadem smrkových porostů ve všech věkových stupních. Po ukončení rozsáhlých nahodilých těžeb byly v postižených lokalitách založeny druhově pestré lesní porosty.
Ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá probíhá celoročně intenzivní výcvik AČR i armád spojenců v rámci NATO, což snižuje divizi časový fond k provádění všech prací.

Kontakty

Libavá

Libavá 107
785 01 Město Libavá
Ing. Libor Janásek
Tel.: +420 954007111, +420 737 226 504
E-mail: libor.janasek@vls.cz

Ukázat na mapě

Potštát

Lesní 127
753 62 Potštát
Ing. Jiří Kolář
Tel.: +420 585 359 426, +420 605 206 879
E-mail: jiri.kolar@vls.cz

Ukázat na mapě

Velký Újezd

Velký Újezd 105
783 55 Velký Újezd
Ing. Roman Palánek
Tel.: +420 954 007 131, +420 602 141 896
E-mail: roman.palanek@vls.cz

Ukázat na mapě

Hlubočky

Mrsklesy 231
783 65 Mrsklesy na Moravě
Ing. Miloslav Svozil
Tel.: +420 954 007 141, +420 736 528 978
E-mail: miloslav.svozil@vls.cz

Ukázat na mapě

Bruntál

Nová 16
792 01 Bruntál
Ing. Peter Stopka
Tel.: +420 954 007 151, +420 733 618 605
E-mail: peter.stopka@vls.cz

Ukázat na mapě

Správa služeb Lipník nad Bečvou

Na Zelince 1148
751 31 Lipník nad Bečvou
Rostislav Ministr
Tel.: +420 954 007 511, +420 605 206 855
E-mail: rostislav.ministr@vls.cz

Ukázat na mapě

Kontakt:
Ing. Jaroslav Kašpar
Tel.: +420 954 007 912
E-mail: jaroslav.kaspar@vls.cz

Honitba Libavá je honitba o rozloze 33.406 ha rozkládající se zejména na území Vojenského újezdu Libavá. Výkon práva myslivosti, stejně jako další hospodářské aktivity na těchto pozemcích určených pro obranu státu, je podřízen vojenskému využití území a výcviku AČR. V honitbě je normován jelen evropský (v současné době nejkvalitnější populace ve volných honitbách v ČR). Za dlouhodobé výsledky v chovu jelení zvěře obdržela honitba Libavá prestižní ocenění Mezinárodní organizace pro chov a ochranu zvěře CIC - Cenu Edmonda Blanca. Dále je v honitbě Libavá normován srnec obecný, muflon, daněk skvrnitý a prase divoké.

Pro lov v honitbě Libavá platí následující informace:

- z úrovně divize Lipník n.B. jsou organizovány v honitbě Libavá individuální poplatkové lovy trofejové zvěře (u jelení zvěře v době říje se zaměřením na lov jelenů III. v.tř. s trofejí maximální bodové hodnoty)
- v rámci lovů jsou dodržovány veškeré myslivecké zvyky a tradice (např. troubení nad uloveným kusem v honitbě, předání pamětních listů apod.)
- v případě lovu na území Vojenského újezdu Libavá musí mít poplatkový lovec u sebe platnou propustku ke vstupu vydanou Újezdním úřadem VÚ Libavá.
- poplatkový lov se řídí pravidly průběrného odstřelu zvěře platnými pro honitby VLS ČR s.p. divize Lipník n.B. a je prováděn za doprovodu pracovníků VLS
- ubytování je možno zajistit v zařízeních VLS nebo v penzionech v okolí VÚ Libavá (Lipník n.B., Velký Újezd, Velká Bystřice, Hrubá Voda, Budišov n. B., Potštát)
- z důvodu omezené kapacity průvodců a ubytování je nutné předem dohodnout termín lovu s odpovědným pracovníkem divize (v době jelení říje pravidelný nástup s ověřením nastřelení zbraní)
- pro pohyb po honitbě je potřeba terénního automobilu (s ohledem na přesuny ve VÚ Libavá)

Honitba Obora je lesnatá honitba o rozloze 2.248 ha nacházející se severně od města Bruntálu mezi obcemi Oborná, Nové Heřmínovy, Široká Niva a Dětřichovice v podhůří Hrubého Jeseníku. V honitbě je normován jelen evropský, srnec obecný a prase divoké.

Honitba Hostašovice se rozkládá na ploše 524 ha na pomezí okresů Nový Jičín a Vsetín. Její východní hranici tvoří silnice I. tř. z Valašského Meziříčí na Nový Jičín. Na severu a na západě pak obce Hostašovice, Straník, Mštěnovice a Jasenice. Jedná se o komplex lesa na hlavním evropském rozvodí. V honitbě je normována zvěř srnčí.

Honitba Dětřichov se nachází v „Dětřichovském sedle“ na západním úbočí vrchu „Slunečná“ na rozloze lesa 573 ha. Jedná se o lesní honitbu, kde je normována srnčí zvěř, kde se však vyskytuje také migrující zvěř jelení a černá.

Honitba Bochoř je převážně polní honitba rozkládající se na výměře 809 ha v okolí areálu bývalého vojenského letiště Přerov. Ze spárkaté zvěře je zde normovaná zvěř srnčí, zdrobné pak zajíc polní a bažant obecný. Součástí honitby je bažantnice zaujímající plochu 105 ha.

Pro lov v honitbách Obora, Hostašovice, Dětřichov a Bochoř platí následující informace:

- z úrovně divize Lipník n.B. jsou zde zajišťovány individuální poplatkové lovy na trofejovou srnčí zvěř (v honitbě Obora výjimečně na trofejovou zvěř jelení)
- poplatkový lov se řídí pravidly průběrného odstřelu zvěře platnými pro honitby VLS ČR s.p. divize Lipník n.B. a je prováděn za doprovodu pracovníků VLS
- v rámci lovů jsou dodržovány myslivecké zvyky a tradice
- z důvodu omezené kapacity průvodců je nutné předem dohodnout termín lovu s odpovědným pracovníkem divize

Honitby

Libavá 33 406 ha
Obora 2248 ha
Hostašovice 524 ha
Dětřichov 573 ha
Bochoř 842 ha

Oderské vrchy jsou jednou z nejmalebnějších lokalit Nízkého Jeseníku. Jejich územím prochází rozvodí Dunaje a Odry, která také přímo ve vojenském újezdu Libavá pramení. Turistiku v lokalitě však ovlivňuje intenzivní výcvik české armády a vojsk NATO, který na Libavé probíhá, což většinou možnost návštěvy pro veřejnost omezuje na víkendové a sváteční dny. Kromě přístupu po víkendových turistických trasách se však újezd Libavá jednou ročně pravidelně veřejnosti otevírá v rámci akce s názvem Bílý kámen.

Turistické trasy

Popis Značení Délka
Podhoří - Peklo - Slavkov - Ranošov - Kozlov - pramen Odry zelená trasa 12,5 km nástupní místo Podhoří
Staměřice - Vrchní Pila - Zákřovský Žalov - Ranošov - Kozlov - pramen Odry červená trasa 9 km nástupní místo Staměřice, parkoviště
Čermenský Mlýn - Hadinka žlutá trasa 3,5 km nástupní místo Čermná u Vítkova

Na všech trasách platí vstup bez povolení jen v sobotu, neděli a svátky

Cyklotrasy

Cyklotrasa 6238 Podhoří - Peklo - komunikace 43 - U zeleného kříže - Kozlov - pramen Odry - Zákřovský Žalov - Staměřice (vstup bez povolení jen v So, Ne a svátky) 22 km
Cyklotrasa 6009 Magdalenský mlýn - Hrubá voda - Hlubočky (trvale přístupná) 12,5 km
Cyklostezka Čermenský mlýn - Hadinka (vstup bez povolení jen v So, Ne a svátky) 18 km
Cyklostezka Podlesí - Stará voda (trvale přístupná) 18 km

Doporučené odstavné plochy (parkoviště) a nástupní místa

  • Podhoří
  • Loučka
  • Staměřice
  • Kozlov – parkoviště
  • Mrsklesy – parkoviště
  • Jívová – Magdalenský mlýn – parkoviště
  • Domašov nad Bystřicí
  • Podlesí – Stará voda – parkoviště
  • Staré Oldřůvky
  • Čermná u Vítkova

Doporučujeme

K prameni řeky Odry
(Vstup bez povolení jen v So, Ne a svátky)

Vojenský újezd Libavá v Oderských vrších je prameništěm jedné ze dvou evropských řek v České republice, Odry. V roce 2021 Vojenské lesy obnovily prameniště Odry a vybudovaly zde novou naučnou stezku. Nově zavedou návštěvníky povalové chodníky k obnoveném hornímu prameni Odry i k vyčištěnému a upravenému tzv. dolnímu prameni.

K místu vede červená turistická značka z autobusové zastávky v obci Dolní Újezd u Lipníku nad Bečvou. Kratší variantou je cesta vozem až do obce Kozlov ve vojenském újezdu, kde automobil odstavíte na parkovišti u kasáren a nastoupíte na trasu jen několik stovek metrů od pramene. Pramen vyvěrá na rašelinné louce v mělkém sedle ve výšce 633 m mezi Křížovou horou a Fidlovým kopcem.
Na místě pramene stojí malý dřevěný přístřešek s lavičkami, jenž slouží jako úkryt před nepohodou, která je ve zdejším poměrně drsném podnebí častým jevem (průměrná roční teplota činí 6 stupňů, průměrný roční úhrn srážek 800 mm). Zajímavostí je, že toto místo bylo za pramen Odry určeno teprve roku 1715. Dříve se za počátky velké řeky považovaly jiné lokality.

Divize Lipník nad Bečvou hospodaří na 55,70 ha vodních ploch, z toho výměra 25 hospodářských rybníků činí 32,2 ha, výměra rybářských revírů vod pstruhových a vod mimopstruhových činí 23,50 ha. Průměrná roční produkce ryb z hospodářských rybníků se pohybuje okolo 15 000 kg ryb, převážně kapra. Jako doplňková ryba je chován amur, štika, candát, tolstolobik a lín. Z rybářských revírů se ročně vyloví cca 2 200 kg ryb. Kromě chovu ryb plní všechny nádrže funkci protipožární, retenční a krajinotvornou.

Sportovní rybolov
Divize Lipník nad Bečvou provádí výkon rybářského práva na rybářských revírech Ranošov, Lichnička 1, Odra 9, Odra 10 A, Odra 10 B a Odra 10 C. Rybářský revír Ranošov tvoří stejnojmenný rybník o výměře 0,9 ha. Revír Lichnička 1, rybníky Hadovec, Velká Střelná a Bunkry s výměrou 1,55 ha. Revír Odra 10 B rybníky Karlák a Kovářov s výměrou 1,65 ha. Revír Odra 10 C, rybníky Horní a Dolní Smilov o výměře 5,5 ha. Jedná se o vody mimopstruhové. Revíry Odra 9 a Odra 10 A jsou vody pstruhové a tvoří je tok řeky Odry v celkové délce 30 km a přilehlé potoky. Všechny revíry se nachází ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a rybolov je omezen výcvikem vojsk.
Rybolov se řídí platným rybářským řádem VLS ČR, s. p. divize Lipník nad Bečvou.

Cena povolenek 2024

Typ Roční Denní Týdenní Měsíční
Odra 9, voda P 2700,- 300,- 600,- 1000,-
Odra 10A, voda P 2700,- 300,- 600,- 1000,-
Odra 10B, voda MP 2000,- 300,- 600,- 1000,-
Odra 10C, voda MP 4000,- 300,- 600,- 1000,-
Ranošov, voda MP 2000,- 300,- 600,- 1000,-
Lichnička 1, voda MP 2500,- 300,- 600,- 1000,-

Prodej:
Lukáš Kovár
Tel.: + 420 736 528 975