Verkauf überflüssiger Vermögenswerte

Podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., má v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, právo hospodařit s majetkem státu. V rámci optimalizace hospodářské činnosti, změn režimu nevojenských újezdech, ale i z dalších důvodů se některý nemovitý i movitý majetek stává pro plnění úkolů i hospodaření VLS nepotřebným. Proto VLS průběžně přistupují k prodeji majetku, který probíhá transparentním a otevřeným způsobem - je na těchto stránkách za jasně daných kritérií nabízen ke koupi formou veřejného výběrového řízení. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se podle ustanovení § 54 na Vojenské lesy a statky ČR, s.p. nevztahuje.

Nemovitý majetek

Předmětem výběrového řízení je majetek evidovaný v katastru nemovitostí, tj. pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory. Odprodej nemovitého majetku je organizován formou společného výběrového řízení zahrnujícího nabídku více nemovitých věcí.

Movitý majetek

Předmětem výběrového řízení jsou zejména dopravní prostředky, strojní a technologické vybavení a další věci movité povahy. Nabízený movitý majetek může být technicky a morálně zastaralý, neúplný či nevyužitelný ke svému původnímu účelu. Nabídka movitého majetku není realizována v předem daných termínech, probíhá na základě vyřazení majetku dle hospodářských potřeb jednotlivých divizí.

JUDr. Markéta Szabo
Tel.: + 420 220 405 153
E-mail: marketa.szabo@vls.cz.