Plumlov

Divize Plumlov obhospodařuje celkem 17 421 ha lesních pozemků, které se v převážné míře rozkládají v severní části okresu Vyškov na území Vojenského újezdu Březina. Toto území patří do přírodní lesní oblasti Drahanské vrchoviny. Mimohlavní lesní komplex spravuje divize lesní pozemky odloučených lesních hospodářských celků Slavkov u Brna, Květná, Chotěboř-Bílek a částečně vevojenském objektu Týniště nad Orlicí.

Významnou charakteristikou hlavního spravovaného území je značně členitá konfigurace terénu s poměrně velkým rozsahem nadmořských výšek od 290 do 660 m n. m. Jedná se o území rozbrázděné četnými údolími s hluboce zaříznutými žleby a s výskytem květnatých luk, rybníků a potoků. Kromě lesních porostů zde však najdete i odlesněné cílové a cvičné plochy vojenského újezdu. Dřevinná skladba je charakteristická bohatou druhovou rozmanitostí.
Hospodářskou činnost divize zajišťují tři lesní správy a správa služeb.

Kontakty

Žárovice

Žárovice 31
798 03 Plumlov
Ing. Jan Malík
Tel.: +420 954 006 111
E-mail: jan.malik@vls.cz

Ukázat na mapě

Myslejovice

Myslejovice 73
798 05 Myslejovice
Ing. Václav Liška,
Tel.: +420 954 006 121
E-mail: vaclav.liska@vls.cz

Ukázat na mapě

Rychtářov

Rychtářov 130
682 01 Vyškov
Ing. Jaroslav Valtus
Tel.: +420 954 006 131
E-mail: jaroslav.valtus@vls.cz

Ukázat na mapě

Správa služeb Plumlov

Plumlov
798 03 Plumlov
Milan Otáhal
Tel.: +420 954 006 511
E-mail: milan.otahal@vls.cz

Ukázat na mapě

Všeobecné podmínky:

- divize organizuje individuální poplatkové lovy trofejové zvěře, komerční společné lovecké akce a umožňuje za určitých podmínek vydání celoroční poplatkové povolenky k lovu černé a holé spárkaté zvěře v režijních honitbách Březina a Bílý Vlk
- u trofejové zvěře divize nabízí především poplatkový odstřel jelenů, srnců a daňků
- v obou honitbách je možno lovit trofejovou zvěř od I. do III. věkové třídy
- poplatkový odstřel trofejové zvěře je vždy prováděn za doprovodu pracovníků divize
- z důvodu omezené kapacity průvodců a ubytování je nutné si lov v předstihu zaregistrovat prostřednictvím formuláře pro objednání lovu, který je k dispozici v sekci myslivost na těchto webových stránkách
- dopravu po honitbách lze zajistit vlastními dopravními prostředky nebo za poplatek automobily loveckých průvodců, kvalita lesní dopravní sítě umožňuje použití osobního automobilu
- při lovu v honitbě Březina je lovec povinen vyřídit si povolení ke vstupu a vjezdu do vojenského újezdu

Honitba Březina je hlavní honitbou, která se nachází v oblasti Drahanské vrchoviny na území Vojenského výcvikového prostoru Březina. Honitba má rozlohu 17 683 ha, z čehož převážnou část tvoří lesní pozemky a výcvikové plochy armády. Rozmezí nadmořských výšek je od 290 do 660 m. Severní část honitby spadající do působnosti LS Žárovice je charakteristická hluboce zaříznutými žleby s hustou sítí vodních toků. Odlesněné plochy využívané armádou jsou situovány především v centrální části honitby. V jižní části na území LS Myslejovice dominují borové porosty a významnou část zde tvoří mladší porosty, a to díky kalamitě, která tuto oblast postihla v polovině 90. let. Jihozápadní část honitby spadá pod LS Rychtářov, kde část území se nachází i mimo vojenský výcvikový prostor. V honitbě je normován jelen evropský (240 ks), daněk skvrnitý (54 ks), srnec obecný (428 ks) a prase divoké (140 ks), občas se zde vyskytuje muflon a sika japonský. Ze zvěře drobné je v honitbě normován zajíc a bažant, drobná zvěř se však v honitbě neloví. V posledních letech se v průměru ročně ulovilo 300 ks zvěře jelení, 50 ks zvěře daňčí, 10 ks zvěře mufloní, 900 ks zvěře srnčí, 800 ks zvěře černé a 5 ks zvěře siky japonského.
V honitbě je nabízenpoplatkový lov trofejové zvěře, a to jelena, muflona, srnce a daňka. Celoročnípovolenka k lovu pro zvěř černou (1 ks kňoura bez bodového omezení, bachyně,lončák a sele), zvěř holou spárkatou (jelení, daňčí, mufloní, srnčí a sičí),zvěře myslivosti škodící a 1 ks průběrného srnce do 80 bodů CIC je vydávána vtermínu od 1. 4. do 31. 10. daného roku s možností jejího prodloužení do 31. 12.nebo do 31. 3. následujícího roku při splnění stanoveného limitu lovu černé aholé zvěře. Konkrétní minimální počty ulovené černé a holé zvěře proprodloužení povolenky jsou stanoveny vždy pro daný myslivecký rok s ohledem naplán lovu spárkaté zvěře.

Honitba Bílý Vlk je podstatně menší honitba o výměře 1290 ha, která se nachází na odloučeném lesním celku nedaleko Slavkova u Brna a spadá územně pod LS Myslejovice. Pro honitbu jsou charakteristické listnaté porosty s hustým podrostem nižších dřevinných pater. V honitbě je normován jelen evropský (10 ks), srnec obecný (64 ks) a prase divoké (12 ks), občas se zde vyskytuje daněk. Ze zvěře drobné je zde normován zajíc a bažant, drobná zvěř se v honitbě však neloví. V posledních letech se v průměru ročně ulovilo 10 ks zvěře jelení, 80 ks zvěře srnčí, 90 ks zvěře černé a do 3 ks zvěře daňčí.
V honitbě je nabízenpoplatkový lov jelena, srnce a celoroční povolenka k lovu pro zvěř černou (1 kskňoura bez bodového omezení, bachyně, lončák a sele), zvěř holou spárkatou (jelení,daňčí a srnčí), zvěř myslivosti škodící, 1 ks jelen I. VT do 130 bodů CIC a 1ks průběrného srnce do 80 bodů CIC, která je vydávána v termínu od 1. 4. do 31.10. daného roku s možností jejího prodloužení do 31. 12. nebo do 31. 3. následujícíhoroku při splnění stanoveného limitu lovu černé a holé zvěře. Konkrétníminimální počty ulovené černé a holé zvěře pro prodloužení povolenky jsoustanoveny vždy pro daný myslivecký rok s ohledem na plán lovu spárkaté zvěře.

Honitby

Březina 17 683 ha
Bílý Vlk 1290 ha

V honitbě Březina je k dispozici několik loveckých chat, které byly v posledních letech zrekonstruovány a jsou využívány pro ubytování loveckých hostů.

Cena za lůžko mimo topnou sezónu od 1.5. do 31.8.

Zařízení Kategorie Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem
chata Osina C 272,73 27,27 300
Novákova chata C 272,73 27,27 300
chata Chochole C 227,27 27,73 250
chata Osinka C 227,27 27,73 250
chata Diana C 227,27 27,73 250
inspekční pokoje B 318,18 31,82 350
ostatní lov. chaty E 163,64 16,36 180

Cena za lůžko v topné sezóně od 1.9. do 30.4.

Zařízení Kategorie Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem
chata Osina C 300 30 330
Novákova chata C 300 30 330
chata Chochole C 254,55 25,45 280
chata Osinka C 254,55 25,45 280
chata Diana C 254,55 25,45 280
ostatní lov. chaty E 190,91 19,09 210
inspekční pokoje B 345,45 34,55 380

Nejsilnější trofeje 2017 - 2021

jelen 203,69 CIC (stříbrná medaile) 2017
daněk 175,34 CIC (stříbrná medaile) 2017
muflon 219,30 CIC (zlatá medaile) 2017
jelen 194,03 CIC (stříbrná medaile) 2018
srnec 109,47 CIC (bronzová medaile) 2018
prase divoké 121,14 CIC (zlatá medaile) 2018
jelen 190,98 CIC (stříbrná medaile) 2019
muflon 223,25 CIC (zlatá medaile) 2019
srnec 114,80 CIC (bronzová medaile) 2020
daněk 174,15 CIC (stříbrná medaile) 2020
muflon 216,80 CIC (zlatá medaile) 2020
jelen 197,61 CIC (stříbrná medaile) 2021
prase divoké 117,52 CIC (stříbrná medaile) 2021

Na území ve správě divize Plumlov se nachází u lesní správy Rychtářov značené turistické trasy a cyklotrasy, a to mimo území VÚ Březina, u lesní správy Žárovice se pak nachází cyklotrasa, která vede uvolněnou částí vojenského újezdu.

Turistické trasy

Popis Trasa Délka
Vyškov - Dědice - Opatovice - Kateřinské údolí - Ruprechtov Modrá trasa 12,5 km
Vyškov - Dědice - Hamiltony - Údolí Velké Hané - Rychtářov - Údolí Malé Hané - Krásensko Červená trasa 18 km
Ruprechtov - zřícenina hradu Kuchlov (navazuje na červenou trasu v Údolí Malé Hané) Zelená trasa 3,5 km
Plumlov - Malé Hradisko Červená trasa 14,5 km

Cyklotrasy

Cyklotrasa 5072 Rychtářov - Údolí Malé Hané - Ruprechtov 8 km
Cyklotrasa Rychtářov - Údolí Malé Hané - Krásensko 16,5 km
Cyklotrasa 5029 Rychtářov - Údolí Malé Hané- Studnice 8,5 km
Cyklotrasa Hamry - Repechy 9,5 km
Cyklotrasa 5041 Zelená Hora - Podivice - Sněhotice 9,5 km

Divize Plumlovobhospodařuje celkem 28 ha vodních ploch vlastních hospodářských rybníků arybářský revír Myslejovická přehrada o výměře necelých 8 ha. Povolenky krybolovu jsou prodávány na rybářský revír Myslejovická přehrada a hospodářskérybníky Příhon, Jandovka a Hrádek. Myslejovická přehrada, rybníky Příhon aJandovka se nachází ve VVP Březina a rybolov je zde omezen výcvikem vojsk,rybník Hrádek se nachází mimo VVP. Rybolov se řídí platným rybářským řádem VLSČR, s. p. divize Plumlov a pravidly uvedenými na pověřeních k lovu ryb na udiciv případě hospodářských rybníků. Ostatní hospodářské rybníky sloužík produkci rybí násady, anebo jsou využívány pouze extenzivním způsobem.

Vodní díla

Název Výměra Využití
Myslejovická přehrada 7,8 ha hospodářský - sportovní rybolov
Rybník Příhon 2,1 ha hospodářský - sportovní rybolov
Rybník Jandovka 1 ha hospodářský - sportovní rybolov
Rybník Hrádek 0,4 ha hospodářský - sportovní rybolov

Ceny povolenek a pověřenek k rybolovu 2024

Název Roční Měsíční Týdenní
Rybářský revír Myslejovická přehrada 2000,- Kč 1000,- Kč 700,- Kč
Hospodářský rybník Příhon 2000,- Kč 1000,- Kč 700,- Kč
Hoospodářský rabník Hrádek 1500,- Kč 1000,- Kč 700,- Kč
Hospodářský rybník Jandovka 2000,- Kč 1000,- Kč 700,- Kč

Prodej:
Žádost o vystavení povolenky k rybolovu zasílejte na email dagmar.pojezna@vls.cz
Kontakt:
Bc. Dagmar Pojezná
Tel.: + 420 954 006 937
Ing. Michal Žampach
Tel.: + 420 954 006 953, + 420 739 532 160

Lesní pedagogika
kontakt pro školy a dětské kolektivy
Ing. Eva Weisgärberová
Tel.: +420 737 226575
E-mail: Eva.Weisgarberova@vls.cz

Vedle vlastních programů organizujeme akce ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Rychta Krásensko a Českým svazem ochránců přírody Prostějov.