Prohlášení o přístupnosti

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

 • Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
 • Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.
 • Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky jsou standardně ovladatelné.
 • Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
 • Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 • Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.
 • Velikost písma je možné zvětšit alespoň na 200% a zmenšit alespoň na 50% původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče (ctrl+ nebo ctrl-). Při takové změně velikosti nedocházít ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.

Práci s webovou stránkou řídí uživatel

 • Obsah ani kód webové stránky nevyžaduje konkrétní výstupní či ovládací zařízení. Web je zobrazitelný na všech druzích mobilních, stolních zařízeních.
 • Obsah ani kód webové stránky nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení.
 • Načtení nové webové stránky či přesměrování je možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře pro vyhledání na webových stránkách.
 • Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče je možné jen v odůvodněných případech (přesměrování na jiné stránky) a uživatel na to je předem upozorněn (grafickým rozlišením a titulkem po najetí myši).
 • Na webové stránce nedochází rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.
 • Na webové stránce se nenachází žádné zvukové efekty.
 • Časový limit pro práci s webovou stránkou je dostatečný.

Informace jsou srozumitelné a přehledné

 • Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. Předpokládáme, že každý návštěvník není odborníkem na problematiku, která je na webových stránkách prezentována. Informace na webových stránkách jsou proto podávány co možná nejsrozumitelněji.
 • Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.

Ovládání webu je jasné a pochopitelné

 • Navigace je srozumitelná a konzistentní a na všech zařízeních je viditelná. Od ostatního obsahu webové stránky je zřetelně oddělena.
 • Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.
 • K dispozici je rovněž vyhledávání. Odkaz na vyhledávací formulář je k dispozici na každé webové stránce.
 • Každá webová stránka má výstižný název odpovídající jejímu obsahu.
 • Text odkazu nebo jeho přímo související text výstižně popisuje cíl odkazu.

Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

 • Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, jsou použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.
 • Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, mají vždy uvedenou počáteční a koncovou značku. Značky jsou správně zanořeny a nedochází k jejich křížení.
 • Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.
 • Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a jsou výstižné.
 • Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, obsahuje značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.
 • Kontrolu správné způsobilosti a strukturovanosti si můžete ověřit zde

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

 • Každá webová stránka obsahuje prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s vyhláškou Česká pravidla přístupnosti zakotvená v novele Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Kontakt na správce webu

 • Vaše náměty, postřehy k technické nebo obsahové části webu adresujte na provozovatele webu, viz kontakty.