Prodej nepotřebného majetku

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., má v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, právo hospodařit s jemu svěřeným majetkem státu. V důsledku optimalizování hospodářské činnosti, průběžně se měnících bezpečnostních zájmů resortu obrany, ale i z jiných důvodů, se některý nemovitý i movitý majetek může stát pro plnění úkolů i hospodaření VLS nepotřebným. VLS proto průběžně přistupují k prodeji majetku primárně (ne však vždy) formou výběrového řízení, kdy je nabídka majetku ke koupi uveřejňována na těchto stránkách. V souladu se zákonem nebo vnitřními předpisy VLS výjimečně převádí nepotřebný nemovitý majetek mimo vlastnictví státu formou přímého prodeje (např. prodej spoluvlastnického podílu nebo prodej pozemku podstavbou jiného vlastníka). V souladu s § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se VLS jako státní podnik tímto zákonem neřídí.

Nemovitý majetek - periodicky vyhlašovaná výběrová řízení

Předmětem výběrového řízení je majetek evidovaný v katastru nemovitostí, tj. pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory. Odprodej nemovitého majetku probíhá formou transparentních, veřejných a otevřených výběrových řízení zahrnujících nabídku více nepotřebných nemovitých věcí. Výjimkou jsou převody v rámci státního vlastnictví, nebo přímé prodeje nemovitých věcí při splnění požadavků daných zákonem či vnitřními předpisy VLS – tyto nemovité věci se formou výběrového řízení nenabízí.

Nemovitý majetek - TRVALÁ NABÍDKA

V tomto případě je předmětem nabídky nemovitá věc bez určení termínu pro podání nabídek a bez nutnosti složit příslušnou kauci. Po obdržení nabídky je ad hoc provedeno její vyhodnocení z pohledu finanční výhodnosti pro státní podnik- Zájemce je následně informován, zda státní podnik nabídku přijal či nikoliv. Pokud nabídnutá cena akceptována není, zůstává tato nemovitá věc předmětem trvalé nabídky.

Movitý majetek

Předmětem výběrového řízení jsou zejména dopravní prostředky, strojní a technologické vybavení a další věci movité povahy. Nabízený movitý majetek může být technicky a morálně zastaralý, neúplný či nevyužitelný ke svému původnímu účelu. Nabídka movitého majetku není realizována v předem daných termínech, probíhá na základě vyřazení majetku dle hospodářských potřeb jednotlivých divizí.

Mgr. Roman Smékal
E-mail: roman.smekal@vls.cz
telefon: 954 009 164