Interreg V - A

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je pokračováním řady programů a iniciativ přeshraniční spolupráce, které mají za cíl rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Jedním z cílů programu je posilování hospodářské, sociální a územní integrace Evropy. Program byl evropskou komisí schválen dne 23. června 2015 jako součást evropské politiky soudržnosti. Hlavním cílem je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace.

Číslo projektu: ATCZ163
Název projektu: Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal - Bayrische Au

Zkratka projektu: Schwarzenberský plavební kanál/Bavorská niva
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
Program: Interreg V-A Rakousko Česká republika, www.at-cz.eu
Prioritní osa : PO2 Životní prostředí a zdroje
Vedoucí partner: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Projektový partneři: Tourismusverband Böhmerwald, Lesy České republiky, s.p.
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Michaela Veselá (LP), Ing. Daniela Růžková (LP), Monika Michlanová (PP1)
Doba trvání projektu: 1.6.2018 –31.5.2021
Celkové náklady projektu: 3.452.297,09 EUR
Alokované prostředky EFRR: 85% (2.934.452,52 EUR)

Stručný popis projektu: Využití přírodního a kulturního dědictví v oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a v oblasti rašeliniště Bayerische Au (realizace Rakouského partnera)je nutné rozvíjet udržitelným způsobem, který bude realizován přeshraničně.Cílem projektu je tedy spolu ruku v ruce realizovat opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství spolu s investicemi do udržitelného cestovního ruchu, které by měly být doprovázeny aktivitami ke zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví. Ke zvýšení ochrany a lepšímu rozvoji přírodního a kulturního dědictví regionu by mělo přispět také zlepšení dostupnosti představovaného dědictví. Společný přístup k němu je cestou ke společné historii a společné kultuře, která bude současně přispívat ke společné identitě. Mezi hlavní výstupy projektu lze počítat obnovu části národní kulturní památky mezinárodního významu Schwarzenberského plavebního kanálu (Hlavní partner VLS spolu s LČR) a zlepšení jeho dostupnosti pro veřejnost opravou přilehlé lesní cesty (projektový partner LČR), dále revitalizace rašeliniště a jeho zpřístupnění a to i pro hendikepované návštěvníky a dostatečná propagace projektu tak, aby si veřejnost uvědomovala potřebu chránit společné přírodní a kulturní dědictví i pro další generace.

Číslo projektu: ATCZ182
Název projektu: Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska/ Spurensuche im gemeinsamen Natur- und Kulturerbe in Südböhmen – Oberösterreich

Zkratka projektu: Po stopách JC -HR/Spurensuche SB - OÖ
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
Program: Interreg V-A Rakousko Česká republika, www.at-cz.eu
Prioritní osa : PO2 Životní prostředí a zdroje
Vedoucí partner: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Projektový partner: Verein Waldschule Böhmerwald
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Michaela Veselá (LP), Ing. Daniela Růžková (LP), Boris Hůlka (PP1)
Doba trvání projektu: 1.6.2018 –31.5.2021
Celkové náklady projektu: 1 259 694 €
Alokované prostředky EFRR: 85% (1 070 740 €)

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je prezentace méně známých částí přírodního dědictví v příhraniční oblasti a jejich zpřístupnění, konkrétně v okolí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Olšina. Za tímto účelem budou v rámci projektu realizována také související investiční opatření. Vybudována bude naučná stezka kolem rybníku Olšina a současně dojde za účelem zprostředkování informací návštěvníkům regionu z obou stran hranice o dosud opomíjené NPP, sousedních EVL Natury 2000 aj. k vytvoření vhodného prostoru – návštěvnického střediska Olšina - pro související aktivity. V daném regionu totiž dosud chybí návštěvnické středisko, které by poskytovalo informace o společném území z pohledu přírodního a zčásti také kulturního dědictví, mělo zároveň odpovídající expozici a dokázalo poskytnout informace o dané oblasti s jejími specifiky, ale současně tak, aby představilo region jako společné území. Součástí projektu jsou také společná interpretační a publicitní opatření pro veřejnost a návštěvníky společného přeshraničního regionu, kdy dojde poprvé ke společnému vytvoření přeshraniční nabídky na téma přírodní dědictví a Natura 2000 a bude zahájeno společné zprostředkování informací o této problematice - osvěta odbornými zaměstnanci partnerů, semináře a workshopy pro veřejnost, školy a další zájemce o přírodní dědictví regionu, aj.