Lesní výroba

Lesní výroba je dominantním oborem podnikání VLS ČR, s.p. V rámci lesnictví se společnost zaměřuje především na pěstební činnost, těžební činnost, ochranu lesa, školkařství, udržování semenných zdrojů.

Naše zásady v lesnictví

Uvažujeme v horizontu několika generací. O území v naší správě se stará již čtvrtá generace lesníků Vojenských lesů a statků. Proto dobře víme, že o stromy, které dnes sázíme, budou pečovat i naše děti, a teprve jejich potomci je uvidí jako vzrostlý les. Z tohoto důvodu mezi zásady našeho hospodaření patří:

- obnova a udržení stability lesních ekosystémů,
- zvyšování druhové diverzity lesních dřevin s cílem přiblížení se přirozené skladbě lesů,
- zvyšování podílu přirozené obnovy lesních porostů,
- soběstačnost v potřebě sazenic z produkce vlastních lesních školek.

Hospodaření v souladu s přírodou

Území v naší správě patří k nejcennějším lesním plochám nejen v rámci České republiky, ale také celé Evropy. Lokality ve správě VLS byly dlouhodobě uchráněny intenzivní lidské činnosti i intenzivního turistického ruchu – my sami v lesnictví hospodaříme způsobem šetrným k přírodě a ke krajině. Jsme rovněž partnery řady programů ochrany přírody a úzce spolupracujeme s ochranáři. Také proto na našich územích naleznete 11 chráněných krajinných oblastí, 3 národní přírodní rezervace, 7 národních přírodních památek, 10 přírodních rezervací a 29 přírodních památek. Každá čtvrtá chráněná ptačí oblast v ČR se nachází u nás. V rámci evropského programu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin spravujeme 39 evropsky významných lokalit a 9 ptačích oblastí soustavy Natura 2000.

Lesní výroba v číslech

Ročně zalesňujeme průměrně 1 600 ha holin.

Produkujeme přibližně 9 milionů výsadbyschopných sazenic ročně, z toho přes 3 miliony jehličnatých a téměř 6 milionů listnatých dřevin.

Průměrná roční těžba se v posledních letech pohybuje okolo 1 000 000 m3.

Nahodilé těžby tvoří v posledních letech s ohledem na kůrovcovou kalamitu většinu celkové těžby.

Naše lesní divize

Lesní výrobu zajišťuje 24 lesních správ v rámci šesti lokálních divizí v Čechách a na Moravě. Jednotlivé divize hospodaří ve velmi rozdílných přírodních podmínkách.

Kontakt:
Ing. Pavel Češka, Ph.D.
Tel: +420 954 009 162
E-mail: pavel.ceska@vls.cz