Integrovaný manažerský systém

Naše vize

V souladu se zadáním zakladatele je vizí VLS ČR, s. p. patřit mezi evropskou špičku v oblasti lesní a dřevozpracující výroby. Budeme se snažit obnovovat a udržovat stabilní lesní ekosystémy, zvyšovat druhové zastoupení dřevin, s cílem přiblížit se přirozené skladbě lesů s přiměřeným uplatněním produkčně vhodných druhů a rozvíjet mimoprodukční funkce lesů.

V obchodních vztazích budeme poskytovat pouze kvalitníslužby, odpovídající vyhlášené politice kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. K tomu vytvoříme vhodné prostředí, ve kterém budouzaměstnanci vytvářet nové hodnoty a mohou vynikat.

Poskytované služby a pracovní úkony výroby v zajišťovaných oborech budeme realizovat vždy s ohledem na životní prostředí a bezpečnost pracovního prostředí zaměstnanců s cílem jeho neustálého zlepšování,při současném trvalém a cíleném působení v oblasti výchovy a výcviku všech zaměstnanců.

Politika IMS

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. si plně uvědomují své závazky vůči obchodním partnerům, životnímu prostředí a samozřejmě také zaměstnancům, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Během výrobně-technických a vedlejších procesů probíhajících v prostředí VLS ČR, s.p. je kladen maximální zřetel na uspokojení potřeb a požadavků zákazníka při důsledném respektování životního prostředí a zachování vysokého standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen našich zaměstnanců, ale i zaměstnanců externích subjektů působících ve prospěch VLS ČR, s. p.

VLS ČR, s. p. se zavazuje dále zdokonalovat a trvale zlepšovat svůj integrovaný systém managementu (IMS), který je založený na platných právních a ostatních předpisech a důsledně plní nároky mezinárodně platných norem. Naplňování požadavků IMS je proto úkolem všech zaměstnanců VLS ČR,s. p. bez ohledu na jejich postavení v organizační struktuře a jsou vedeni k osobní angažovanosti při plnění politiky a cílů IMS ve všech pracovních aktivitách.

VLS ČR, s. p. má stanoveny postupy, které zajišťují obousměrnou komunikaci v rámci IMS, a to jak mezi zaměstnanci, tak i s dalšími zainteresovanými stranami, mezi které patří zákazníci, dodavatelé, úřady, ale i širší odborná a laická veřejnost.

 • IMS je vůlí vrcholového vedení, které přijalo závazek:
 • plnit platná ustanovení všech zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných závazků souvisejících s IMS k vyloučení nebo minimalizaci rizik vztahujících se k procesům a činnostem realizovaným v rámci podniku,udržovat a trvale zlepšovat všechny součásti integrovaného systému managementu (IMS) s ohledem na kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a spotřebitelský řetězec lesních produktů,
 • rozvíjet materiální a finanční zdroje, především investičního charakteru směrované do nákupu nových technologií, zařízení a služeb zajišťujících vyšší úroveň realizovaných procesů,
 • motivovat zaměstnance k aktivní účasti při udržování a zlepšování stavu jednotlivých oblastí IMS,
 • v rámci IMS dodržovat stanovené role a pravomoci tak, aby odpovědnost za jednotlivé oblasti řízení byla nedílnou součástí celkové odpovědnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních managementu,
 • trvale zlepšovat vnitřní i vnější komunikaci a systém řízení podniku,
 • pravidelně přezkoumávat politiku IMS, aby se zajistilo, že bude i nadále pro organizaci vhodná a přiměřená.
 • V oblasti systému kvality přijalo vrcholové vedení závazek:
 • dlouhodobě zajistit hospodářský růst podniku v zájmu jeho zakladatele, zákazníků a zaměstnanců,
 • zajistit a poskytnout zdroje pro plánování, řízení, dosažení a zlepšování kvality,
 • zaměřovat se na oprávněné požadavky obchodních partnerů a jiných organizací, připomínky průběžně analyzovat a realizovat s cílem dalšího zlepšování daného výrobku nebo služby v oblasti kvality,
 • udržovat těsné partnerské vztahy s dodavateli a našimi zákazníky.
 • V oblasti systému enviromentu přijalo vrcholové vedení závazek:
 • zajistit a poskytnout zdroje pro plánování, řízení, dosažení a zlepšování prevence před znečišťováním životního prostředí,
 • zahrnout problematiku pracovní kázně v oblasti enviromentu jako jednoho z rozhodujících kritérií hodnocení firemní kultury a dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec při výkonu své práce pociťoval osobní odpovědnost za prevenci před vznikem mimořádné událost,
 • zaměřovat se na oprávněné požadavky obchodních partnerů a jiných organizací v rámci enviromentu,připomínky průběžně analyzovat a realizovat s cílem dalšího zlepšování prevence znečišťování prostředí a přírodě blízkého hospodaření,
 • motivovat zaměstnance k aktivní účasti při trvalém udržování a zlepšování stavu životního prostředí.
 • V oblasti systému BOZP přijalo vrcholové vedení závazek:
 • zaměřovat se na oprávněné požadavky obchodních partnerů a jiných organizací v rámci BOZP, připomínky průběžně analyzovat a realizovat s cílem dalšího zlepšování BOZP,
 • zaměřovat se na prevenci, snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání a havárií, využívat systém vzdělávání a výcviku svých zaměstnanců ke zvyšování jejich vědomostí a znalostí v oblasti BOZP s důrazem na prevenci snižování rizik,
 • zahrnout problematiku pracovní kázně v oblasti BOZP jako jednoho z rozhodujících kritérií hodnocení firemní kultury a dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec při výkonu své práce pociťoval osobní odpovědnost za prevenci před vznikem nejen pracovních úrazů, ale i jiných mimořádných událostí,
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, úřady, zájmovými skupinami i veřejností, a poskytovat jim informace k pochopení politiky BOZP, přijatých cílů a cílových hodnot a výsledků realizace programů BOZP.
 • V oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů:
 • udržovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů podle technického dokumentu TD CFCS 2002:2013 a poskytovat tak odběratelům maximální množství certifikované suroviny.