Veřejné zakázky

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou veřejným zadavatelem (dále jen „zadavatel“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Od 5. 3. 2018 jsou aktuální informace o veřejných zakázkách zveřejňovány na novém profilu zadavatele:
https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr/

V rozsahu stanoveném zákonem je také naleznete na:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Zadavatel není povinen podle zákona zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, tedy takové, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne u dodávek nebo služeb 2 000 000 Kč bez DPH nebo u stavebních prací 6 000 000 Kč bez DPH; v období od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2013 byly veřejnými zakázkami malého rozsahu ty, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhla u dodávek a služeb 1 000 000 Kč bez DPH nebo u stavebních prací 3 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel je povinen vždy dodržovat zásady:

• transparentnosti
• rovného zacházení
• zákazu diskriminace

Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou zadávány podle výše jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH v zadávacím řízení dle zákona.

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány podle výše jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH v zadávacím postupu dle interního předpisu zadavatele.

Zadávacími postupy od 13.1.2015 jsou:

• přímé zadání
• uzavřená výzva (oslovení minimálně tří dodavatelů, kteří jsou schopni realizovat plnění veřejné zakázky)
• otevřená výzva (zveřejnění na profilu zadavatele a upozornění minimálně tří dodavatelů, kteří jsou schopni realizovat plnění veřejné zakázky)

Limity předpokládaných hodnot veřejných zakázek malého rozsahu v Kč bez DPH jsou stanoveny interním předpisem zadavatele (Řád o zadávání veřejných zakázek).
Zahájení, průběh a ukončení zadávacích řízení a zadávacích postupů se řídí zákonem a interními předpisy zadavatele.

Kontakt:
Ing. Lukáš Mocek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Tel.: +420 954 009 281
E-mail: lukas.mocek@vls.cz

Profil zadavatele

Veřejné zakázky VLS ČR, s. p.

Žádost o předběžnou tržní konzultaci

Zadavatel připravuje zadávací dokumentaci pro VZ „Elektronický nástroj pro DNS“. V této souvislosti žádá o předběžnou tržní konzultaci, která má za cíl získat informace pro přípravu zadávacích podmínek VZ tak, aby maximálně naplňovala potřeby zadavatele, ale zároveň aby bylo její zadání jasné a akceptovatelné pro co nejširší okruh dodavatelů. Více informací naleznete v přiložených dokumentech.