Veřejné zakázky

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou veřejným zadavatelem (dále jen „zadavatel“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Od 5. 3. 2018 jsou aktuální informace o veřejných zakázkách zveřejňovány na profilu zadavatele:
https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr/

Zadavatel není povinen podle zákona zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, tedy takové, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne u dodávek nebo služeb 2 000 000 Kč bez DPH nebo u stavebních prací 6 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel je povinen vždy dodržovat zásady:

• transparentnosti
• rovného zacházení
• zákazu diskriminace

Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou zadávány podle výše jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH v zadávacím řízení dle zákona.

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány podle výše jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH v zadávacím postupu dle interního předpisu zadavatele.

Zadávacími postupy od 1. 4. 2023 jsou:

• přímé zadání
• otevřená výzva (zveřejnění na profilu zadavatele a upozornění minimálně tří dodavatelů, kteří jsou schopni realizovat plnění veřejné zakázky)

Limity předpokládaných hodnot veřejných zakázek malého rozsahu v Kč bez DPH jsou stanoveny interním předpisem zadavatele (Řád o zadávání veřejných zakázek).
Zahájení, průběh a ukončení zadávacích řízení a zadávacích postupů se řídí zákonem a interními předpisy zadavatele.

Kontakt:
Mgr. Lukáš Mocek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
E-mail: lukas.mocek@vls.cz

Profil zadavatele

Veřejné zakázky VLS ČR, s. p.