Povolenky k vjezdu

Pro žádost o povolení k vjezdu na účelové komunikace v lokalitách ve správě VLS slouží přehledný elektronický systém, prostřednictvím kterého můžete svou žádost vyřídit on-line. Formulář pro zadávání žádosti o povolení k vjezdu do lesa je jednoduchý a obsahuje pole s nápovědou. Každá žádost bude individuálně posouzena. Pro kladné vyřízení je nezbytné, aby žadatel měl pro povolení oprávněný důvod, kterým je zejména výkon státní správy (především vozidla správy CHKO), výkon práce na dotčeném území, hospodářská činnost nebo služby pro vlastníka nemovitostí, činnost obce na katastrálním území obce nebo obsluha obecního majetku.

Podrobné informace o vydávání povolení na jednotlivých divizích naleznete níže.

VLS vydávají povolenky k vjezdu do lesa v lokalitách mimo vojenské újezdy, k vjezdu do výcvikových prostor Armády ČR musí zájemci směřovat žádosti na místně příslušné újezdní úřady. Odkazy na jejich internetové stránky naleznete zde (http://www.acr.army.cz/struktura/generalni-stab/urady-vojenskych-ujezdu-10895/).

Vojenské lesy a statky tak vydávají povolenky k vjezdu především do bývalých výcvikových prostor Ralsko a Brdy, a také do okrajových částí v okolí stávajících újezdů.

Na území bývalého VÚ Brdy mohou Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize Hořovice udělit výjimku ze zákazu vjíždět a stát motorovými vozidly v lesích - dle § 20,zák.289/1995 (lesní zákon). Tuto výjimku ze zákazu vjezdu a stání na účelové lesní komunikace uděluje v případech, kdy je vjezd a stání v lese nezbytně nutný a to zejména z důvodu:

- výkonu zaměstnání na území zrušeného vojenského újezdu
- provádění smluvní činnosti pro VLS ČR, s.p., AČR, AOPK
- umožnění přístupu k vlastnímu majetku
- výkonu státní správy
- činnost složek IZS, AČR
- zajišťování organizace povolených sportovních a kulturních akcí

Pouhý průjezd motorovým vozidlem prostorem zrušeného vojenského újezdu po těchto lesních účelových komunikacích není oprávněným důvodem pro vydání výjimky ze zákazu vjezdu a stání v lese.

Do systému se můžete přihlásit na této adrese http://rezervace.vls.cz

Do systému se můžete přihlásit na této adrese http://rezervace.vls.cz