Přírodní zajímavosti

DIVIZE HOŘOVICE (vojenský újezd Brdy)

Divize Hořovice zahrnuje především území Brd (Brdské vrchoviny) a to 70 km jihozápadně od Prahy. Lesy v působnosti divize Hořovice přísluší do přírodních lesních oblastí Brdská vrchovina. VLS ČR, s. p. obhospodařují 22 792 ha z celkové rozlohy cca 26 tis. ha lesní půdy. Dominantami Brd jsou nejvyšší vrcholy Tok (865 m n. m.) a Praha (862 m n. m.). Z vodních ploch mají hlavní víceúčelový význam Horní a Dolní padrťský rybník s funkcí zadržování vody, zmírnění povodňové vlny a dále slouží tyto nádrže pro chov kvalitních ryb. CHÚ vyhlášená mimo vojenský újezd jsou tato:

CHKO Křivoklátsko - vyhlášená výnosem MK ČSR č. j. 21972/1978 ze dne 24. listopadu 1978 na ploše 628 km2, z toho VLS ČR, s.p. hospodaří na ploše 1 803 ha.
Přírodní rezervace Prokopské údolí
Přírodní památka Pod starým hradem s paleontologickým nalezištěm trilobitů.
Přírodní památka Ostrov u Jedomělic s významným nalezištěm třemdavy bílé.
Přírodní památka Ve Šperkotně je vlhkomilná lokalita s výskytem kapradiny jazyk hadí.
Ptačí oblast Křivoklátsko, která se dotýká pouze části LHC Nouzov (přibližně 460 ha) a byla vymezena NV č. 684/2004 Sb., ze dne 8. prosince 2004 a s účinností od 31. prosince 2004. Předmětem ochrany PO jsou populace těchto druhů – včelojeda lesního, výra velkého, kulíška nejmenšího, ledňáčka říčního, žluny šedé, strakapouda prostředního, lejska malého a lejska bělokrkého a jejich biotopů.

DIVIZE HORNÍ PLANÁ (vojenský újezd Boletice)

Divize hospodaří převážně na území vojenského újezdu Boletice (lesní správy Arnoštov, Chvalšiny a Horní Planá a zemědělská správa Květušín) v jihozápadní části Šumavy na pozemcích o výměře 20 458 ha, z toho ve vojenském újezdu Boletice (21 953 ha) obhospodařují 15 881 ha. Mimo vojenský újezd lesnicky hospodaříme na LHC Bližší Lhota a odloučených úsecích Kramata (Vimperk), Homole (České Budějovice) a Bechyně (Dražice). Nejvyššími vrcholy této části Šumavy jsou Lysá (1228 m n. m.) a Knížecí stolec (1226 m n. m.). CHÚ vyhlášená mimo vojenský újezd jsou tato:

CHKO Šumava – vyhlášená výnosem MK ČSR 53855/1963, ze dne 27. prosince 1963, o rozloze 160 300 ha. V roce 1991 byla výměra snížena na 99 400 ha z důvodu převodu pozemků na vzniklý NP Šumava. CHKO Šumava tvoří také i ochranné pásmo pro NP Šumava.
Národní přírodní památka Blanice je rozsáhlým územím luk, rašelinišť a lesů v povodí Blanice s evropsky významnou lokalitou perlorodky říční.
Národní přírodní památka Prameniště Blanice
Přírodní památka Házlův kříž s komplexem vlhkých luk, pastvin a rašelinišť.
Přírodní památka Pestřice s prameništěm a na něj navazující vlhké louky a rašeliniště.
Přírodní památka Račínské prameniště je pramennou oblastí s pastvinnými lučními společenstvy.
Přírodní památka Vlásenický potok je významnou lokalitou pérovníku pštrosího.
Ptačí oblast Šumava, tato PO byla také vymezena NV č. 681/2004 Sb., dne 8. prosince 2004, které nabylo účinnosti 31. prosince 2004. VLS ČR, s.p. se dotýká pouze části LHC Bližší Lhota u divize VLS Horní Planá (přibližně 836 ha – odd. 1-19, 20 část a 36). Předmětem ochrany PO by měly být populace těchto druhů ptáků – tetřívka obecného, tetřeva hlušce, čápa černého, chřástala polního, kulíška nejmenšího, sýce rousného, datla černého, jeřábka lesního a datlíka tříprstého a jejich biotopů.

DIVIZE KARLOVY VARY (vojenský újezd Hradiště)

Divize Karlovy Vary hospodaří na území Doupovských hor převážně ve vojenském újezdu Hradiště (33 161 ha) na ploše 19 230 ha (z toho ve vojenském újezdu 16 705 ha). Pozemky obhospodařují 3 lesní správy (Dolní Lomnice, Klášterec nad Ohří a Valeč) a zemědělská správa Bražec, která je přímo řízena zemědělským útvarem ŘSP. Nejvyšším vrcholem oblasti je Hradiště (934 m n. m.). CHÚ vyhlášená mimo vojenský újezd jsou tato:

Národní přírodní rezervace Úhošť je výrazná dominantní čedičová tabulová hora se vzácnými teplomilnými společenstvy.
Přírodní památka Mravenčák je skalnatý vrcholek s kolmou stěnou a s teplomilnou stepní květenou.
Přírodní památka Rašovické skály jsou skalnaté svahy s teplomilnými společenstvy.

DIVIZE PLUMLOV (vojenský újezd Březina)

Divize Plumlov obhospodařuje především oblast vojenského újezdu Březina (15 817 ha), ležící mezi městy Prostějov a Vyškov na svazích Drahanské vrchoviny. Hospodaří na pozemcích o výměře 17 684 ha, z toho ve vojenském újezdu Březina na 12 973 ha. Hospodářskou činnost zajišťují především lesní správy Žárovice, Myslejovice a Rychtářov. CHÚ vyhlášená mimo vojenský újezd jsou tato:

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice je výrazné kaňonovité údolí dvou toků se skalnatými svahy a teplomilnými společenstvy.
Přírodní rezervace Studnické louky chrání společenstva vlhkých eutrofních a mezofilních luk v údolí potoka s meandrujícím fenoménem i s břehovými porosty a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.

DIVIZE LIPNÍK NAD BEČVOU (vojenský újezd Libavá)

Divize Lipník nad Bečvou realizuje hospodářskou činnost hlavně v Oderských vrších ve vojenském újezdu Libavá 50 km od města Olomouc a provádí ji lesní správy Libavá, Potštát, Velký Újezd, Hlubočky a na odloučených úsecích v okresech Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná, Opava a Vsetín hospodaří lesní správa Bruntál na pozemcích, kde má AČR účelová zařízení. Ekologické zemědělství zajišťuje zemědělská správa Heroltovice.
CHÚ vyhlášená mimo vojenský újezd jsou tato:

Přírodní rezervace Kunov s bohatou lokalitou pérovníku pštrosího.
Přírodní památka Prameny Zrzávky jsou dva samostatné vývěry vody se silným obsahem síranu železitého a sirovodíku s druhy na ně vázané.
Přírodní památka Kamenné proudy u Domašova s ukázkami mrazového zvětrávání (mrazové sruby, kamenné moře a sutě).
Přírodní památka Kamenec s mokřady a se vzácnou květenou a refugiem obojživelníků.

DIVIZE MIMOŇ (bývalé vojenské újezdy Ralsko, Milovice - Mladá)

Zde byly vojenské prostory zrušeny usneseními vlády k 31. prosinci 1993 po odchodu sovětských vojáků v roce 2001. Na územích se začaly ihned provádět detailní inventarizační průzkumy, které potvrdily, že jsou tato území biologicky hodnotná. Na území divize Mimoň se nalézají i dvě obory. Obora Židlov o výměře 3 800 ha pro chov jelení a mufloní zvěře a obora Velký Dub o výměře 534 ha pro chov dančí a mufloní zvěře. Je zde také vyhlášeno největší množství zvláště chráněných území u VLS ČR, s.p. Z nejvýznamnějších jsou to:

CHKO České středohoří je vyhlášeno na 30 ha pozemků na odloučené části Červený Újezd LHC Břehyně.
Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala je rozsáhlé území s pískovcovým skalním městem a rybníkem s rašeliništi, ležící po obou stranách silnice Břehyně – Hradčany a jako součást většího území je chráněno od roku 1933. Vyskytují se zde významná mokřadní společenstva a ve skalním městě původní bučiny. Rybník je ve správě AOPK ČR a je extenzivně využíván pro rybářské účely. Břehyňský rybník je též od roku 1991 zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy a v roce 1994 byla rezervace zahrnuta do sítě biogenetických rezervací Rady Evropy.
Národní přírodní památka SWAMP se nachází na jihovýchodním břehu Máchova jezera. Jedná se o rašeliniště s tůňkami a s unikátní flórou a faunou. Území je významnou algologickou lokalitou s popsáním několika desítek nových druhů řas.
Přírodní památka Hradčanské rybníky je soustava čtyř lesních rybníků (Černý, Vavrouškův, Strážovský a Držník) propojených Hradčanským potokem s přilehlými rašeliništi, zamokřenými loukami a lesními porosty východně od obce Hradčany a jako součást většího území je chráněno již od roku 1933. Předmětem ochrany je význačná vodní a rašeliništní květena i hnízdiště ptactva.
Přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz sou dva znělcové vrcholy, jeden o výšce 603 m (Velký Bezděz), na jehož vrcholu stojí královský hrad Bezděz (jeden z nejvýznamnějších ranně gotických hradů v Čechách, který byl budován v letech 1264-1278 a je vyhlášen národní kulturní památkou), a druhý o výšce 578 m (Malý Bezděz). Vyskytuje se zde význačná přirozená nelesní vegetace a smíšené listnaté lesy na sutích. Na severní straně Velkého Bezdězu se nachází pseudokrasová puklinová jeskyně.
Přírodní rezervace Ralsko voří skály, sutě a suťové lesy (převážně bučiny s bohatým bylinným podrostem) s dvěma dominantami, vrcholem Ralsko (696 m n. m.) a stejnojmennou zříceninou hradu s prvky románského slohu, který je zapsán jako kulturní památka.
Přírodní památka Vranovské skály je skalní komplex s nápadnými pískovcovými skalními útvary a význačnou květenou na jihozápadním úpatí vrcholu Ralsko s turistickou vyhlídkou – Juliina vyhlídka.
Přírodní památka Děvín, Ostrý a Schachstein jsou dva neovulkanické vypreparované suky, které byly za středověku ze strategických důvodů zcela odlesněny. Na vrcholu Děvína stojí zřícenina královského hradu Přemyslovců, který je zapsán do seznamu kulturních památek. Na Děvínu a Ostrém jsou květnaté bučiny s bohatým bylinným podrostem a na Schachsteinu jsou unikátní pozůstatky těžby železné rudy – limonitu.
Přírodní památka Široký kámen je geomorfologicky významný pískovcový skalní útvar s plochým, zcela rovným vrcholem a strmými skalními stěnami – stolová hora. Na skalních hranách jsou zachovány zbytky reliktních borů.
Přírodní památka Rašeliniště Černého rybníka leží v bývalém prostoru těžby uranu a předmětem ochrany je přechodové rašeliniště a vodní společenstvo se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů.
Přírodní památka Divadlo je významný pískovcový geomorfologický útvar s řadou skalních forem (skalní římsy, dutiny, výklenky, voštiny, skalní brány, skalní mísy a pseudoškrapy) s reliktními bory.
Přírodní památka Stohánek je osamělé torzo pískovcové plošiny, které spadá mezi zvláštní tvary zvětrávání a odnosu pískovců.
Přírodní památka Malý a Velký Jelení vrch jsou dva izolované neovulkanické vrchy, které dotvářejí reliéf Ralské pahorkatiny pokryté z větší části přirozenými listnatými lesy.
Přírodní památka Hadí kopec je geomorfologicky výrazný masiv čedičového tělesa rozděleného tokem Lomnice s ukázkami sloupové odlučnosti, se vzácnými teplomilnými bylinnými prvky a vegetací skalních stěn a štěrbin.
Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady byla vymezena nařízením vlády (NV) č. 598/2004 Sb., ze dne 27. října 2004 a s účinností dne 6. prosince 2004, pro populace jeřába popelavého, motáka pochopa, lelka lesního, skřivana lesního a slavíka modráčka a jejich biotopy a nabylo účinnosti 6. prosince 2004. Území se rozkládá na převážné části LHC Břehyně a Hradčany divize VLS Mimoň.
Ptačí oblast Východní Krušné hory též byla vymezena na severním okraji odloučené části LHC Břehyně nařízením vlády č. 28/2005 Sb., ze dne 15. prosince 2004 pro populace tetřívka obecného a jeho biotopy.