Integrovaný regionální operační program

IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. Finanční alokace IROP činí 5,4 mld. EUR. Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006610

Název projektu CZ: Systémová integrace VLS ČR s.p.

Zkrácený název projektu: VLS ČR, s.p._ ICT

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_028

Název výzvy: 23.Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC3.2

Kontaktní osoby a administrace projektu: Mgr. Petra Počtová, Ing. Petr Dvořák

Doba trvání projektu: 1. 3. 2017 – 31. 1. 2020

Celkové náklady projektu: 67 298 150 Kč

Výše dotace z ERDF: 80,86 % (54 419 303,02 Kč)

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit systémovou integraci a vybudovat optimální ICT infrastrukturu (nové IS, datové sítě, aktivní prvky, servery, úložiště, zálohování a archivace), zajistit vysokou úroveň dostupnosti služeb a škálovatelnost ICT prostředí. V návaznosti na schválenou Střednědobou strategii 2016 – 2020 VLS ČR, s.p. je požadavkem elektronizace agend, centralizace agend, optimalizace nákladů na zajištění agend, zjednodušení práce uživatelů, vysoká míra zabezpečení dat a dostupnosti ICT služeb, řešení kybernetické bezpečnosti (výzva č. 10 IROP) a tedy celková optimalizace podnikových a ICT procesů. Cílem je tedy i zefektivnění práce s daty a informacemi a s tím související nutnost implementace plnohodnotného datového skladu, zavedení integrační platformy v podobě ESB (Enterprise Service Bus), definice konektorů na integrovatelné systémy, pořízení nových informačních systémů a rozšíření funkcionalit jednoho stávajícího informačního systému. Součástí procesu zavedení systémové integrace je upgrade, nahrazení, případně úprava stávajícího SW vybavení ve VLS ČR, s.p.
V souvislosti s tímto cílem jsou podnikány postupné kroky v podobě nahrazování a inovace SW a HW vybavení podniku, v rámci projektu dojde také k nahrazení nevyhovujících IS novými. Vybudovaná ICT infrastruktura podniku tak bude v souladu s aktuálními i budoucími potřebami podniku a také zakladatele podniku – Ministerstva obrany (MO). V souvislosti s výše uvedeným dojde ke zvýšení kvality informačního i ekonomického reportingu směrem k MO, včetně zefektivnění komunikace. Bude možné vytěžování dat a informací i pro jejich zveřejnění na internetových stránkách podniku a generování požadovaných dokumentů a informací pro naplnění zákonných povinností podniku, které souvisejí např. s implementací zákona o veřejných zakázkách a zákona o registru smluv.