Doručování dokumentů

Jakoukoli písemnost lze Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. (dále jen „VLS“) doručit alternativně několika způsoby. Lze tak učinit prostřednictvím poštovního doručovatele (poštou), datovou schránkou, osobně, e-mailem, či faxem.

PODATELNA

Za přijímání všech písemností určených VLS, kterýmkoli z výše uvedených způsobů, odpovídá příslušná podatelna.

1) Ředitelství státního podniku:

Adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
E-mail: podatelna.vls@vls.cz
Fax: +420 220 405 122

Provozní doba:
Pondělí - čtvrtek 9:00 - 14:00 (přestávka 11:30-12:00)
Pátek 8:00 - 13:00 (přestávka 11:30-12:00)

2) Divize Hořovice:

Adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ředitelství divize Hořovice
Slavíkova 106
262 23 Jince
E-mail: podatelna.horovice@vls.cz
Fax:+420 311 545 254

Provozní doba:
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 14:00 (přestávka 11:00-11:30)
Pátek 8:00 - 13:15 (přestávka 11:00-11:30)

3) Divize Horní Planá:

Adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ředitelství divize Horní Planá
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá
E-mail: podatelna.plana@vls.cz
Fax:+420 380 738 106

Provozní doba:
Pondělí - pátek 7:00 - 13:30 (přestávka 11:00-11:30)

4) Divize Karlovy Vary:

Adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ředitelství divize Karlovy Vary
Mattoniho nábřeží 203/130
360 09 Karlovy Vary 9
E-mail: podatelna.vary@vls.cz
Fax:+420 353 942 124

Provozní doba:
Pondělí - čtvrtek 7:00 - 14:30 (přestávka 11:00-11:30)
Pátek 7:00 - 14:00 (přestávka 11:00-11:30)

5) Divize Mimoň:

Adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p
Ředitelství divize Mimoň
Nádražní 115
471 24 Mimoň
E-mail: podatelna.mimon@vls.cz
Fax:+420 487 862 546

Provozní doba:
Pondělí - pátek 8:30 - 13:30 (přestávka 11:00-11:30)

6) Divize Plumlov:

Adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ředitelství divize Plumlov
Žárovice 31
798 03 Plumlov
E-mail: podatelna.plumlov@vls.cz
Fax:+420 582 302 151

Provozní doba:
Pondělí - čtvrtek 8:30 - 14:00 (přestávka 11:30-12:00)
Pátek 8:30 - 13:00 (přestávka 11:30-12:00)

7) Divize Lipník nad Bečvou:

Adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ředitelství divize Lipník nad Bečvou
Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou
E-mail: podatelna.lipnik@vls.cz
Fax:+420 581 724 257

Provozní doba:
Pondělí - čtvrtek 9:00 - 14:00 (přestávka 11:30-12:00)
Pátek 8:00 - 13:00 (přestávka 11:30-12:00)

DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ V ANALOGOVÉ PODOBĚ

Denní poštu doručenou prostřednictvím České pošty, s.p., přijímají výhradně podatelny VLS jednou denně v průběhu své provozní doby. Dokumenty doručené jiným způsobem než prostřednictvím České pošty, s.p. (tzn. osobně nebo faxem) se přebírají průběžně v provozní době.

DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

A) Prostřednictvím datové schránky

ID datové schránky: bjds93z

V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dle § 5, odst. 1 byla VLS zřízena datová schránka.
Datová schránka je centrální pro celé VLS a jednotlivé datové zprávy jsou po přijetí distribuovány dále na podřízené organizační jednotky. Stahování datových zpráv z datové schránky zajišťuje pracovník podatelny Ředitelství státního podniku VLS.

B) Prostřednictvím elektronické adresy podatelny

V souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby dle §2, odst. 2 a 3 zřizují VLS elektronickou adresu pro příjem digitálních dokumentů.
Každá organizační jednotka má svou specifickou elektronickou adresu podatelny. Adresy fungují v nepřetržitém automatickém režimu a jsou k dispozici všem, kdo se k VLS chtějí obrátit prostřednictvím elektronické pošty (tzn. e-mailem).

C) Prostřednictvím technických nosičů

Datové zprávy je také možné doručit na podatelnu na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk).

Náležitosti datových zpráv:

 • Velikost datové zprávy doručené prostřednictvím elektronické adresy podatelny nesmí přesáhnout 10 MB.
 • Velikost datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.
 • V případě doručení na technickém nosiči, závisí velikost dokumentu na kapacitě nosiče.
 • Přehled povolených formátů: *PDF/A, *.pdf, *.fo/.zfo, *.html/.htm, *.odt, *.ods, *.odp, *.txt, *.rtf, *.doc/.docx, *.xls/.xlsx, *.ppt/.pptx, *.jpg./.jpeg/.jfif, *.png, *.tif/.tiff, *.gif, *.mpeg1/.mpg2, *.wav, *.mp2/.mp3, *.isdoc/.isdocx, *.edi, *.dwg, *.shp, *.dgn.
 • V případě komunikace elektronickou poštou lze také použít formát *.zip.

Způsob nakládání s nečitelnými datovými zprávami:

 • V případě, že datová zpráva nebude z technických důvodů čitelná (nepovolený formát zprávy, převýšená maximální velikost, obsahuje-li datová zpráva škodlivý kód aj.), bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a VLS stanoví na základě dohody s odesílatelem další postup pro její odstranění.
 • Nepodaří-li se vadu odstranit, nebo nelze-li vůbec určit odesílatele doručené datové zprávy, VLS dále datovou zprávu nezpracovává.
 • V případě, že datová zpráva nebude z technických důvodů čitelná (nepovolený formát zprávy, převýšená maximální velikost, obsahuje-li datová zpráva škodlivý kód aj.), bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a VLS stanoví na základě dohody s odesílatelem další postup pro její odstranění.
 • Nepodaří-li se vadu odstranit, nebo nelze-li vůbec určit odesílatele doručené datové zprávy, VLS dále datovou zprávu nezpracovává.

ZÁKLADNÍ VÝČET SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.