Stipendijní program VLS

STIPENDIJNÍ PROGRAM VLS PRO ÚČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) prostřednictvím stipendijního systému podporují zájem mladých lidí o studium vybraných lesnických profesí. Jedná se o kvalifikované profese lesních dělníků pro práce v těžební činnosti. Formou plnění je finanční podpora pro zájemce, kteří splní kvalifikační předpoklady a zaváží se po skončení studia nastoupit k VLS na pětileté období.

PODPOROVANÉ OBORY

Studenti lesnických učilišť či oborů vyučujících lesní mechanizátory

FORMA PODPORY

- Měsíční příspěvek na ubytování do výše 2.000,- Kč

- Měsíční paušál na výdaje do výše 1.000,- KČ

- Úhrada nákladů na získání řidičského průkazu na osobní a nákladní vozidlo při splnění prospěchových kritérií

TERMÍNY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI

Do stipendijního programu VLS se zájemci mohou hlásit v průběhu 1. ročníku studia, následně Vojenské lesy a statky na základě výsledků praktických zkoušek na konci 1. ročníku provedou výběr uchazečů, kterým je stipendium přiznáno. V letních měsících pak dojde k podpisu dohody o poskytování stipendia.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ STIPENDIA

Zákonný zástupce studenta se souhlasem nezletilého studenta uzavře s VLS dohodu o poskytování motivačního příspěvku. Povinnost uzavřít dohodu přechází na studenta podosažení zletilosti. Student se zavazuje pracovat pro VLS minimálně po dobu 5 let po ukončení studia, jinak je povinen vrátit VLS vyplacená stipendia a příspěvky.

PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ STIPENDIA V DANÉM OBDOBÍ

Vyplacení příspěvků je ve smlouvě vázáno na splnění určitých kritérií, mezi něž patří prospěch studenta ve vybraných odborných předmětech, bezúhonné chování během studia i naplnění povinné praxe a brigád. V opačném případě má VLS právo stipendijní plnění krátit či odebrat.

Podmínky:

Student nesmí mít neomluvené absence - omlouvání absence musí být v souladu se školským zákonem,

Proti studentovi v daném školním roce nesmí být školou přijata kázeňská opatření - v případech hodných zvláštního zřetele rozhodne zástupce VLS,

Dosažení prospěchového průměru z odborných předmětů, vč. praxí musí být do 3,0,

Získání kvalifikační zkoušky - průkazy na JMP, křovinořez, hydraulickou ruku, řidičský průkaz na traktor během studia,

Prokázání znalosti sortimentace a druhování dříví na konci studia,

Vykonání povinné praxe stanovené učebními osnovami, pokud není dohodnuto jinak,

Vykonání brigády v dálce 14 dnů u VLS v období letních prázdnin - v rámci této brigády bude studentovi vyplacena mzda dle vykonávané práce.

PODMÍNKY PRO PROPLACENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

Náklady na získání řidičského průkazu na osobní a nákladní vozidlo jsou VLS v rámci programu propláceny na základě splnění prospěchových kritérií. O konkrétním stanovení těchto podmínek rozhoduje příslušná divize VLS. Náklady jsou proplaceny zpětně po úspěšném složení zkoušek. VLS proplatí cenu kurzu a závěrečné zkoušky, náklady na opakování zkoušky nehradí.

KONTAKT

PhDr. Jitka Věková
vedoucí personálního oddělení
tel.: +420 954 009 233
e-mail: jitka.vekova@vls.cz