Grantová služba VLS

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. dlouhodobě podporují výzkum a vývoj související s jejich hlavní činností. Do lesnického a zemědělského výzkumu pravidelně investují finanční prostředky a poskytují součinnost při realizaci výzkumných projektů.

Vlastní grantová služba podporující výzkum a vývoj byla založena s vědomím toho, že poznání přírodních zákonitostí s udržitelným využíváním přírodních zdrojů v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami, novými společenskými požadavky kladenými na lesnictví a zemědělství je stále trvající proces, který si vyžaduje stále nové poznatky. Organizační jednotky VLS musí ve velmi krátkém čase řešit kombinace různých faktorů ovlivňujících les a zemědělskou výrobu,kdy při vzájemné kombinaci těchto faktorů mnohdy již nepostačují tradiční a ověřené postupy hospodaření. Pro hledání vhodných řešení v kontextu zmíněných nových požadavků a faktorů byla zřízena Grantová služba VLS.

Činnost GS VLS je dána Statutem GS a Jednacím řádem Grantové komise,která je výkonným orgánem GS VLS. Osmičlennou Grantovou komisi jmenuje ředitel státního podniku jako svůj poradní sbor pro oblast výzkumu a vývoje. Činnost Grantové komise řídí její předseda, administrativní záležitosti zajišťuje tajemník.

Výzkumným projektem se pro účely GS VLS rozumí taková zadání, kde lze předpokládat náklady na řešení úkolu vyšší než 100 tis. Kč do maximální výše 2 mil. Kč s délkou trvání maximálně 5 let. Výzkumné projekty s náklady na řešení v předpokládané výši do 100 tis. Kč nejsou povinně administrovány prostřednictvím GS VLS.

Podpora výzkumných projektů může být prostřednictvím GS VLS realizována v několika možných variantách. Více informací naleznete v sekci Varianty námětů.

Objem finančních prostředků uvolňovaných každoročně na činnost GS VLS stanovuje ředitel státního podniku.

Výsledky řešených projektů jsou volně přístupné široké a odborné veřejnosti, kdy VLS nejsou jediným uživatelem výsledků a je tedy možné tyto výsledky uplatnit v rámci celého hospodářského odvětví.

Kontakt:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Grantová služba VLS
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice
160 00 Praha 6
e-mail: gs@vls.cz

Ing. Helena Zapletalová
Tel: +420 737 376 987

Pro podání námětů výzkumných projektů jsou GS VLS akceptovány následující varianty:

1. Námět výzkumného projektu podává organizační jednotka VLS.

Tato varianta je vždy upřednostňována před všemi dále popsanými variantami. GS VLS řeší, resp.zadává k řešení, především podněty vycházející z potřeb VLS.

Formulář pro předložení námětu výzkumného projektu organizační jednotkou VLS

2. Námět výzkumného projektu bude souviset se zvýšením kvalifikace zaměstnance nebo více zaměstnanců VLS.

Tato varianta podpory výzkumu vychází z politiky VLS, kdy podnik podporuje a podněcuje u svých zaměstnanců zvyšování kvalifikace, a je upřednostňována před všemi dále popsanými variantami. Námět výzkumného projektu předložený organizační jednotkou resp. zaměstnancem podniku musí také zároveň řešit rezortní a podnikové aktuální potřeby. Mimo dosažení konkrétních výsledků výzkumu bude plnícím kritériem k úspěšnému uzavření projektu i zvýšení kvalifikace zaměstnanců (dosažení titulu Ph.D.).

Formulář pro předložení námětu výzkumného projektu organizační jednotkou VLS

3. Námět výzkumného projektu podá výzkumná instituce bez záměru využít pro spolufinancování další národní nebo mezinárodní zdroje podporující výzkum a vývoj.

Projekt bude financován z prostředků VLS za případné finanční spoluúčasti předkládající instituce. Pokud by výzkumná instituce požadovala pouze věcnou součinnost (VLS udělí souhlas s realizací výzkumného projektu na pozemcích, k nimž mají právo hospodařit), lze i tuto variantu za předem jasně definovaných podmínek podpořit. VLS by v tomto případě neposkytly žádnou finanční spoluúčast.

Formulář pro předložení námětu výzkumného projektu bez spolufinancování jinou grantovou agenturou

4. Námět výzkumného projektu podá výzkumná instituce při využití spolufinancování další grantovou agenturou.

Pro financování projektu budou využity prostředky z dalších grantových agentur podporujících výzkum a vývoj. Věcná nebo finanční součinnost bude posouzena podle konkrétního výzkumného projektu.

Formulář pro předložení námětu výzkumného projektu spolufinancovaného jinou grantovou agenturou

Projekty do 100 000 Kč jsou zadávány přímo výzkumným institucím bez využití GS VLS. O této situaci je však vyrozuměn tajemník Grantové komise a projekt je zaznamenán především proto, aby se zamezilo duplicitě projektů v rámci jednotlivých organizačních jednotek VLS. Tajemník Grantové komise musí být o této skutečnosti informován před zadáním projektu výzkumné instituci.

Momentálně nejsou vypsána žádná témata pro řešení výzkumných projektů.

Optimalizace lesnického hospodaření s ohledem na předmět ochrany EVL Boletice na příkladu modelového území Břevniště

Téma: Optimalizace lesnického hospodaření s ohledem na předmět ochrany EVL

Stav: V řešení

Číslo projektu: 1

Řešitel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Doba řešení: 2018 - 2022

Zdůvodnění podpory výzkumného projektu:
U výzkumného projektu byla mezi rozhodujícími kritérii zohledňována především naléhavost potřeby řešení výzkumného projektu pro VLS ČR, s.p., cena výzkumného projektu a harmonogram projektu, aktuálnost předloženého tématu, resortní přínos, originalita řešení, vhodnost navržených metod pro dosažení cílů projektu, potřebnost výsledků, zkušenost výzkumné organizace s tématem řešení, prokázané technické, odborné a organizační zajištění projektu, celková úroveň řešení a komplexnost navrženého způsobu řešení a aplikační potenciál výsledků.
Cílem výzkumu bude najít způsob hospodaření v porostech s vysokým zastoupením jedle v EVL Boletice s důrazem na trvale udržitelný způsob hospodaření.

Uzavřené výzkumné projekty s možností stažení závěrečné zprávy výzkumného projektu.