Etický kodex, protikorupční program a whistleblowing

Společnost VLS se snaží eliminovat případné neetické jednání v rámci své činnosti především transparentními pravidly své obchodní politiky. I tak jsou však zaměstnanci vázáni přísným etickým kodexem a v rámci společnosti funguje protikorupční program. V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů VLS zavedly vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého lze podat oznámení o možném protiprávním jednání.

Přestože ve VLS existuje celý systém interních mechanismů, které brání potenciálnímu korupčnímu jednání zaměstnanců, korupci znemožňují či ji v maximální možné míře stěžují, může kdokoliv z veřejnosti či řad obchodních partnerů hlásit poznatky o korupčním, podvodném či neetickém jednání na speciální protikorupční e-mailovou adresu korupce@vls.cz.

Vedení podniku se navíc bude vážně zabývat jakýmkoli ústním, písemným či telefonickým, ale i elektronickým podáním o podezření na spáchání korupce nebo podvodu. Protikorupční adresa byla ve společnosti VLS zřízena v souvislosti s naplňováním vládou stanoveného úkolu, vyplývajícího z usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 2006 č. 1199 o strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011. Aktualizace Interního protikorupčního programu z 21. února 2020 navazuje na schválený Akční plán boje s korupcí na rok 2019 (schválen vládou ČR 11.března 2019) včetně úkolů vyplývajících z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu(RRIPP).

Zaměstnanci společnosti VLS jsou povinni se řídit Etickým kodexem společnosti.

PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ - WHISTLEBLOWING

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, VLS zavedly vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého lze podat oznámení o možném protiprávním jednání u VLS.
S účinností od 1. 8. 2023 je jako příslušná osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním a související dokumentací určena Bc. Iva Horáčková, hlavní kontrolor.

Oznámení lze podat:
a) písemně na adresu Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6, věc: Whistleblowing - NEOTVÍRAT;
b) písemně elektronicky na emailovou adresu: whistleblowing@vls.cz;
c) telefonicky na telefonní číslo +420 734 489 945;
d) osobně po domluvě s příslušnou osobou.

VLS vylučuje možnost přijímání oznámení od osoby, která pro VLS nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Obsah hlasové schránky pro příjem oznámení, listinná a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a oznámení průběžně přijímána.

Oznamovatel má rovněž právo podat oznámení u orgánu veřejné moci, kterým je Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/).