Etický kodex a protikorupční program

Společnost VLS se snaží eliminovat případné neetické jednání v rámci své činnosti především transparentními pravidly své obchodní politiky. I tak jsou však zaměstnanci vázáni přísným etickým kodexem a v rámci společnosti funguje protikorupční program.

Přestože ve VLS existuje celý systém interních mechanismů, které brání potenciálnímu korupčnímu jednání zaměstnanců, korupci znemožňují či ji v maximální možné míře stěžují, může kdokoliv z veřejnosti či řad obchodních partnerů hlásit poznatky o korupčním, podvodném či neetickém jednání na speciální protikorupční e-mailovou adresu korupce@vls.cz.

Vedení podniku se navíc bude vážně zabývat jakýmkoli ústním, písemným či telefonickým, ale i elektronickým podáním o podezření na spáchání korupce nebo podvodu. Protikorupční adresa byla ve společnosti VLS zřízena v souvislosti s naplňováním vládou stanoveného úkolu, vyplývajícího z usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 2006 č. 1199 o strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011. Aktualizace Interního protikorupčního programu z 21. února 2020 navazuje na schválený Akční plán boje s korupcí na rok 2019 (schválen vládou ČR 11.března 2019) včetně úkolů vyplývajících z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu(RRIPP).

Zaměstnanci společnosti VLS jsou povinni se řídit Etickým kodexem společnosti.