Svobodný přístup k informacím

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecné zásady:
1. Podávání žádosti o poskytnutí informace VLS ČR, s.p. i jejich poskytování zaměstnanci VLS ČR, s.p. se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (telefonicky), písemně, a elektronicky. Požadovaná informace bude poskytnuta stejným způsobem komunikace jako žádost, nerozhodne-li příjemce o poskytnutí informace pouze v písemné formě s doručením na adresu trvalého pobytu žadatele.
3. Ze žádosti musí být zřejmé:
• že je určena VLS ČR, s.p., a že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
• kdo dotaz činí - jméno, příjmení a adresa žadatele, je-li fyzickou osobou, popřípadě název a sídlo právnické osoby, je-li o informaci žádáno jejím jménem (dále jen "žadatel"); žádost podaná elektronicky musí být doplněna rovněž příslušnou identifikací žadatele a písemná žádost jeho podpisem,
• jaká informace je požadována (vymezení informace).
4. Neobsahuje-li žádost všechny uvedené údaje, nelze ji považovat za podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a VLS ČR, s.p. ji odloží.

Lhůty pro poskytování informací:
1. příjemce poskytne žadateli požadovanou informaci do 15 dnů ode dne doručení žádosti,
2. prodloužená lhůta - a to pouze v níže vyjmenovaných případech - umožňuje prodloužení doby pro vyřízení žádosti o dalších 10 dní, tj. celkem 25 dní,
3. závažnými důvody pro prodloužení základní lhůty jsou:
• vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných organizačních jednotkách (divize, správa) mimo území Prahy,
• obsahuje-li žádost požadavek na objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
• je-li pro vyřízení žádosti nutná konzultace s jiným povinným subjektem.
4. žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutím informace,
5. do lhůty se nezapočítává den, kdy došlo k podání žádosti,
6. připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu (tj. sobotu, neděli, svátek), je posledním dnem lhůty příští pracovní den,
7. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty informace prokazatelně podána k poštovní přepravě.

Hrazení nákladů:
1. Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
2. Náklady spojené s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a také s odesláním informací žadateli, jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.
3. Hrazení nákladů podle Sazebníku úhrad je požadováno jen tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace 20,- Kč bez nákladů na poštovné.
4. Hrazení nákladů za poskytovanou informaci je možné následovně:
• osobně v pokladně VLS ČR, s.p.,
• složenkou,
• převodem na účet
• zasláním na doručenku.
5. Překročí-li náklady za poskytnutou informaci bez poštovného 100,- Kč, obrátí se příjemce na žadatele s dotazem, zda-li souhlasí s odhadovanou cenou. Pokud žadatel nesouhlasí nebo ve stanoveném termínu neodpoví, žádost se odkládá. Překročí-li odhadované náklady za požadovanou informaci částku 1.000,- Kč, může VLS ČR podmínit vydání informace zaplacením zálohy. Skutečná cena za přípravu informace nesmí překračovat cenu odhadovanou o více než 20%.
Postup při podání opravného prostředku:
1. Je-li žádost nesrozumitelná nebo neurčitá, a proto není dostatečně zřejmý obsah, popřípadě rozsah požadované informace, VLS ČR, s.p. do 7 dnů ode dne jejího podání žadatele vyzve, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel do 30 dnů, VLS ČR, s.p. rozhodne o odmítnutí žádosti.
2. V případech stanovených v § 7 až 12 zákona č. 106/1999 Sb. VLS ČR, s.p. informace neposkytne a vydá o tom rozhodnutí.

Rozhodnutí musí obsahovat:
• označení a adresu VLS ČR, s.p.,
• číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
• jméno, příjmení a adresu (název a sídlo) žadatele,
• výrok rozhodnutí s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo při rozhodování postupováno,
• odůvodnění omezení práva na informace,
• poučení o odvolání,
• jméno, příjmení, funkci a podpis příslušného vedoucího zaměstnance.

Odvolání:
1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti
2. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.
Odvolání musí obsahovat:
• jméno žadatele,
• adresu,
• v čem žadatel spatřuje porušení zákona,
• čeho se žadatel domáhá,
• datum a podpis žadatele.
Poštovní adresa pro podání odvolání:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
3. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podáno písemně, VLS ČR, s.p. jej odloží.
4. O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Sazebník úhrad nákladů:
VLS ČR, s.p. podle § 17 zákona č.106/1999 Sb. stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací.
VLS ČR, s.p. je oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nesmí přesáhnout věcné náklady povinného subjektu.
Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:
• 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie,
• 3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
• 3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3,
• 4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3,
• 10,00 Kč za 1 ks nenahraného CD ROM,
• náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb.
Pokud se jedná o informaci, kterou je třeba vyhledat, zaplatí žadatel náklady ve výši 400,00 Kč za každou započatou hodinu práce odborného referenta. Jedná-li se o čas kratší než 1 hodina, lze uvedený náklad krátit o polovinu tj. 200,00 Kč.
Bankovní spojení pro tyto účely č.ú. 104137984/0300, variabilní symbol 602019.
Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.