Aktuální stav stezky: Bez obtíží. Více informací

O stezce

Nacházíme se v Jižních Čechách nedaleko Českého Krumlova poblíž vodní nádrže Lipno na kraji CHKO Šumava a evropsky významné lokality Ptačí oblast Boletice u rybníku Olšina a stejnojmenné obce. Území, kterým stezka vede, bylo desítky let nepřístupné veřejnosti a otevřelo se jí plně až v roce 2016, kdy bylo vyčleněno z vojenského újezdu Boletice.

Rybník Olšina je jedním z nejvýše položených chovných rybníků v Čechách, jeho historie se datuje již do 15. století. Vodní dílo okolí je zasazeno do ryzí šumavské přírody, která se dlouhá léta vyvíjela bez zásahů člověka. Rybník je obklopen mokřady, rašeliništi a smíšenými lesy, které si návštěvou stezky můžete prohlédnou ve své autentické podobě. Břehy Olšiny jsou domovem celé druhové palety rostlin, ptáků i dalších živočichů. To je jedním z důvodů proč je rybník a jeho okolí začleněn do ptačí oblasti Boletice, chráněných území Natura 2000 a proč se v jeho okolí nachází zvláště chráněná území NPP Olšina.

Materiály

Naučná stezka je vzhledem k charakteru území v maximální míře z přírodních materiálů. Chodníky jsou tedy ze dřeva a pěšiny z nasypané dřevěné štěpky, popř. vedou po stávajícím terénu.

Dřevěné chodníky jsou vybudovány v mokrých místech a umožňují tak přístup návštěvníkům po větší část roku. Konstrukce stezek je trámová s fošnami s lokálními příčnými trámy jako základy, tím je docíleno zachování vodního režimu okolí stezky bez narušení. Zvýšené konstrukce (mosty a vyhlídky) jsou založeny bodově na dřevěných kůlech (pilotách).

Pěšiny jsou v sušších částech okruhu a většinou jsou tvořeny nasypáním drcené dřevěné štěpky. V lehce vlhčích místech jsou podloženy větvemi (haťované).

Návštěvní řád

Zřizovatelem naučné stezky jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a jejím základním posláním je zpřístupnění národní přírodní památky Olšina, soustavy NATURA 2000.
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu na naučnou stezku s tímto návštěvním řádem a dodržovat všechna jeho ustanovení a bezpečnostní pokyny provozovatele. Vstupem do prostoru stezky vyjadřuje dospělý jedinec souhlas s návštěvním řádem. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrozil sebe, ostatní návštěvníky ani nezpůsobil škodu provozovateli. Návštěvníci musí respektovat pokyny návštěvního řádu, příkazy personálu, vlastníka lesa a jeho zaměstnanců.

 1. Naučná stezka (dále jen NS) je celoročně volně přístupná. Vstup na stezku a její užívání, je možný pouze za příznivých klimatických podmínek a na vlastní nebezpečí návštěvníků. Zřizovatel si zároveň vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý okruh NS z klimatických (sníh, náledí apod.) anebo z provozních důvodů.

 2. Návštěvníci jsou povinni se pohybovat pouze po vyznačených trasách naučné stezky.

 3. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu na NS chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, majetku i vůči ostatním návštěvníkům.

 4. Dětem do 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Za úrazy vzniklé zejména v důsledku zanedbání povinné opatrnosti návštěvníka či vzniklé zanedbáním dohledu nad osobami, nad nimiž je návštěvník povinen vykonávat dohled, provozovatel NS neodpovídá. V případě úrazu volejte 155. Při vstupu na NS je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených.

 5. Psi musí být při vstupu na NS na vodítku a s náhubkem. Doprovázející osoba je povinna uklízet po svých psech výkaly.
  Návštěvníkům naučné stezky je zakázáno:
  • trhat rostliny nebo jiné přírodniny,
  • rušit, odchytávat, zraňovat či usmrcovat volně žijící živočichy,
  • poškozovat veškeré zařízení a informační značení NS,
  • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
  • kouřit, rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm,
  • vstupovat na NS pod vlivem alkoholu či jiných omamných či toxických látek a požívat alkohol či jiné omamné či toxické látky,
  • vstupovat na NS na kolečkových bruslích, koloběžce, kolem či lyžích,

 6. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci podle platných předpisů. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení. Návštěvní řád je rovněž zveřejněn na internetových stránkách VLS ČR. s.p.

Přání, stížnosti, připomínky a náměty mohou návštěvníci uplatnit písemně v prostorách Návštěvnického střediska Olšina nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na zřizovatele.

Vojenské lesy a statky ČR. s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
tel: 220 405 111, E-mail: podatelna.vls@vls.cz